اطلاعیه در خصوص سود سهام پیشنهادی هیات مدیره و آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام و جدول زمانبندی پرداخت سود پیشنهادی هیات مدیره سال مالی منتهی به 1392/3/31 شرکت شیشه همدان (سهامی عام) منتشر شد. جهت دیدن آگهی های مورد نظر به قسمت امور سهام مراجعه فرمائید.