اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1392/09/30 (حسابرسی شده)

اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1392/09/30 منتشر شد. دسترسی به اطلاعات مورد نظر با مراجعه به سایت کدال و یا از طریق این لینک امکانپذیر می باشد.