- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت شیشه همدان برای سال مالی منتهی به 1396/3/31