بازدید اساتید محترم دانشگاه صنعتی شریف از کارخانه شیشه همدان

جمعی از اساتید محترم دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف در راستای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه، و با همکاری انجمن محترم مهندسی شیمی ایران، در روز دوم خردادماه 1392 از کارخانه شیشه همدان بازدید بعمل آوردند.