- جدول زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1396/3/31